Projektet

Teknologier

Ambition & potentialer

Konsortiet bag

Samarbejdspartnere

Finansiering

Tidsplan

Downloads

Viden om
  > Brint
  > Brændselscelle
  > Elektrolyse
  > Mikrokraftvarmeanlæg

  > Naturgas

  > Smart Grid


 

Naturgas

Naturgas er en fællesbetegnelse for den gas, der ligesom olie findes i undergrunden. Naturgas består fortrinsvist af metan, men naturgassens sammensætning og dermed kvalitet varierer meget fra sted til sted. Generelt er naturgas fra den danske del af Nordsøen karakteriseret ved at have en meget høj kvalitet med et indhold af metan på omkring 90 %.

Naturgas er som kul og olie et fossilt brændsel og afbrændingen af naturgas udleder CO2. CO2-udledningen fra naturgas er dog mindre end for andre fossile brændsler.

Med det nuværende forbrug af naturgas på globalt plan er der i dag kendte reserver til omkring 50 års forbrug. Forbruget forventes at stige yderligere i fremtiden, men samtidig findes der også løbende nye ukendte reserver. Det er svært at gisne om hvor store de ukendte reserver af naturgas er, men udforskningen er i de senere år blandt andet rykket ud på dybhavet og op i polaregnene, hvor der forventes at være store forekomster. Derudover er der i de seneste år opdaget naturgas forekomster i dybt beliggende skiferlag, - såkaldt "skifergas".

Naturgas bliver transporteret over lange afstande gennem internationale transmissionssystemer. Langt hovedparten af Europas naturgasforbrug bliver f.eks. produceret i det nordlige Rusland. Naturgassen kan også sejles, hvis den omformes til LNG (Liquid Natural Gas). Det sker ved afkøling til en temperatur på minus 176 °C, hvilket får naturgassen til at optræde i flydende form. Dette gør dog LNG-transport energiineffektiv og dermed dyr, og denne transportform er derfor ikke særligt udbredt.

Naturgasforsyningen i Danmark udspringer af oliekrisen i 1973-74. I årene herefter blev det et klart mål i energipolitikken, at få nedbragt afhængigheden af olieforsyninger udefra. Efter gennemførelsen af en række omfattende tekniske og økonomiske undersøgelser blev det vurderet, at de danske forekomster af naturgas i Nordsøen kunne berettige etableringen af et dansk naturgasforsyningssystem. I 1979 blev der i Folketinget truffet beslutning om naturgasprojektet og samtidig vedtog Folketinget en lov om varmeforsyning, som skulle sikre, at bl.a. naturgas fik en central placering i den danske energiforsyning. Op gennem 1980'erne og 1990'erne blev der således foretaget en omfattende konvertering af individuelle oliefyr til naturgasfyr samt omstilling af fjernvarmeværker og blokvarmecentraler til naturgas.

Naturgas anvendes i dag til individuel opvarmning, varmeproduktion og fjernvarmeværker samt til kraftvarmeproduktion både små, mellemstore og store værker. Der er nu begyndende anvendelse af naturgas til transport (biler, skibe) i Danmark.