Projektet

Teknologier

Ambition & potentialer

Konsortiet bag

Samarbejdspartnere

Finansiering

Tidsplan

Downloads

Viden om
  > Brint
  > Brændselscelle
  > Elektrolyse

  > Mikrokraftvarmeanlæg

  > Naturgas
  > Smart Grid


 

Mikrokraftvarmeanlæg

Et mikrokraftvarmeanlæg er et anlæg, som både kan levere el og varme til en husstand. I modsætning til de store kraftværker, produceres elektriciteten og varmen lokalt i husstanden. Ved at producere el og varme på en gang opnås en meget høj brændselseffektivitet. Sammenlignet med separat produktion af el og varme opnås typisk en brændselsbesparelse på omkring 40 %. Dette er også baggrunden for, at en meget stor del af den danske fjernvarme produceres som kraftvarme, dvs. samproduktion af elektricitet og varme.

Ved at udskifte individuelle olie og naturgasfyr med mikrokraftvarmeanlæg øges potentialet for at lave kraftvarme. Teknologien giver nemlig mulighed for, at også de områder som ikke er fjernvarmeforsynet kan omlægge fra ren varmeproduktion til kraftvarmeproduktion.

I projektet Dansk Mikrokraftvarme udvikles og demonstreres mikrokraftvarmeanlæg baseret på brændselsceller. Brændselscellerne kan enten være forsynet med naturgas eller med brint. Naturgasenhederne kan umiddelbart sættes op, hvor der i forvejen er naturgasforsyning, mens brintenhederne forudsætter, at der etableres brintforsyning. I projektet opsættes og demonstreres naturgasenhederne i Sønderborg og brintenhederne på Lolland.

Foruden brændselscelleanlæg kan mikrokraftvarmeanlæg også etableres i form af små Stirling- eller gasmotoranlæg, som kan være forsynet med enten naturgas eller VE gasser/brændstoffer. En fordel ved de brændselscellebaserede anlæg er dog en meget høj elvirkningsgrad.

Ved mikrokraftvarmeanlæg er der foruden en øget brændselseffektivitet også den fordel, at der ikke finder noget nettab sted, da både varmen og elektriciteten produceres på forbrugsstedet.

Et mikrokraftvarmeanlæg vil typisk være styret efter husholdningens varmebehov. På tidspunkter hvor elproduktionen fra anlægget er mindre end husholdningens elforbrug, vil husholdningen supplere med el fra nettet. Omvendt vil husholdningen sende el ud på nettet på tidspunkter med overskudsproduktion.

Selvom mikrokraftvarmeanlægget som udgangspunkt vil være styret efter husholdningens varmeforbrug, vil det også være muligt, at anvende anlægget til regulering af elsystemet. Det kan f.eks. ske ved at lade anlægget indgå i en pulje af mange små anlæg som kan fjernkontrolleres og på den måde fungere som et større "virtuelt kraftværk".