Projektet

Teknologier

Ambition & potentialer

Konsortiet bag

Samarbejdspartnere

Finansiering

Tidsplan

Downloads

Viden om
  > Brint
  > Brændselscelle

  > Elektrolyse

  > Mikrokraftvarmeanlæg
  > Naturgas
  > Smart Grid


 

Elektrolyse

Elektrolyse er en teknik, der producerer brint. Modsat brændselscellen, er en elektrolyseenhed en enhed, der omdanner elektricitet til brint - altså den omvendte proces af en brændselscelle. Elektrolyse er vigtig i forhold et fremtidigt brintsamfund, fordi elektrolyse gør det muligt at producere brint, når der er overskydende el i elsystemet, hvilket f.eks. kan være tilfældet, når det blæser meget og elforbruget samtidigt er lavt. I disse tilfælde kan elektrolyseenheden bruge noget af det overskydende elektricitet fra elnettet og producere brint.

På den måde kan man lagre den overskydende energi fra elnettet i brint. Helt konkret er elektrolyse en kemisk proces, der foregår ved, at elektricitet ledes via elektroder gennem vand. De to elektroder, anode og katode, har en henholdsvis positiv og negativ spænding. Spændingsforskellen medfører en ionisering af vandmolekylerne til brint- og iltioner. Ved den negativt ladet elektrode, katoden, samles de positivt ladet brintioner, H+. Ved den positivt ladet elektrode, anoden, samles de negativt ladet iltioner, O2-.

Elektrolyse er stadig under udvikling, men virkningsgraden for et anlæg ligger i dag i størrelsen 50-70 %. Det vil sige at for hver energienhed el som bruges, produceres 0,5 til 0,7 energienhed brint. Der er ikke umiddelbart en øvre grænse for elektrolyseanlægs kapacitet, men typisk vil det dreje sig om anlæg på op til nogle få MW.

En del af energitabet i et elektrolyseanlæg er varmetab. En del af denne varme kan eventuelt udnyttes til fjernvarme, såfremt elektrolyseanlægget er placeret i nærheden at et fjernvarmenet.

I forbindelse med de brintbaserede mikrokraftvarmeanlæg spiller elektrolyseanlægget en central rolle, idet det er elektrolyseanlægget, som vha. el producerer brændslet (brinten) til enhederne.